Training werken met de Meldcode: 

Created with Sketch.

Een korte training over de 5 stappen van de meldcode, inclusief het afwegingskader dat vanaf 2019 verplicht is.

Duur: één dagdeel van 3 uur

Na het volgen van deze training weet u wat de 5 stappen van de meldcode inhoudt en hoe u deze in uw organisatie kunt implementeren. 

Voor wie bedoeld: alle professionals die verplicht zijn de meldcode te hanteren of daarvoor gekozen hebben. (onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, gemeenten, centra voor jeugd en gezin,  

(school)maatschappelijk werk, zorginstellingen)

Training Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: 

Created with Sketch.

De training Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vergroot de kennis over de diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en vergroot de competenties rond signaleren, handelen en het bespreekbaar maken. 

Het nieuwe afwegingskader, verplicht vanaf 1 januari 2019, is onderdeel van deze training. 

Na het volgen van de volledige training:

·         Weet u wat de vormen en gevolgen zijn van huiselijk geweld,            ouderenmishandeling of kindermishandeling.

·         Herkent u de signalen van huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling

·         Kunt u in overleg met anderen, de ernst van de situatie inschatten

·         Weet u wat de stappen van de meldcode zijn en hoe te handelen

·         Weet u wat het afwegingskader inhoudt en hoe dit te hanteren

·         Kunt u gespreksvaardigheden inzetten die de situatie verhelderen en die helpen om uw vermoedens bespreekbaar te maken. 

·         Kent u de instantie ‘Veilig Thuis’ weet u wat zij doen en hoe de samenwerking met u verloopt. 

Duur: Deze training bestaat uit 3 modules van één dagdeel:

Module 1: Signalen van huiselijk geweld / kindermishandeling

Module 2: handelen en samenwerken volgens de meldcode (inclusief afwegingskader)

Module 3: communiceren met ouders, verzorgers, mantelzorgers, partners.

 

Voor wie bedoeld: 

De training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, (school)maatschappelijk werk en  gemeenten.

 

Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meerdere modules volgen. 

Na het volgen van de training of module ontvangen de deelnemers een landelijk erkend certificaat. 

Training Praten met kinderen over gevoelige onderwerpen

Created with Sketch.

Praten met kinderen over leuke dingen gaat u vast goed af. Maar praten met een kind waar u zich zorgen over maakt, is vaak een stuk lastiger. Hoe krijgt u ze aan de praat over wat hen bezighoudt? Moet je praten en spelen tegelijk? Welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? 

In de training ‘Praten met kinderen’ krijgt u handvatten om bij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar aan te sluiten. Zo kunt u nog meer doen om kinderen te helpen aan een veilige thuissituatie en geeft u kinderen ook een stem wanneer zij zich in een onveilige situatie bevinden. 

 

Duur: De training bestaat uit 2 dagdelen. In het tweede dagdeel wordt vooral geoefend met gespreksvaardigheden. 

 

Voor wie bedoeld: professionals die met kinderen van 4-12 jaar werken in zorg, (school)maatschappelijk werk, welzijn, onderwijs of kinderopvang.

 

Deze training is goed te combineren met de workshop ‘werken met de 3 Huizen’. 


Workshop werken met de 3 huizen

Created with Sketch.

Wanneer er grote zorgen zijn over kinderen, worden er vaak beslissingen  genomen zonder daarbij de kinderen te betrekken. Kinderen krijgen daarbij het gevoel dat er over hen wordt gepraat in plaats dat er naar hun ervaring en beleving wordt gevraagd en dat zij geen invloed hebben op de beslissingen. 

De 3 huizen is geënt op de methodiek van Signs of Safety; het werken met 3 kolommen. 

Door met een kind in gesprek te gaan aan de hand van 3 huizen laat u een kind meepraten over de problematische situatie en meedenken over wat er nodig is om de situatie te verbeteren, veilig te maken. 

 

Na het volgen van de workshop weet u

·         Met welk doel en  in welke situaties u de 3 huizen kunt gebruiken

·         Hoe aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind

·         Hoe de resultaten op de juiste manier terug te koppelen naar de ouders

·         Hoe de 3 huizen te gebruiken in het Familie-Netwerkberaad

 

Duur: De workshop bestaat uit één dagdeel.

 

Voor wie bedoeld: Professionals in Jeugdzorg, Basis-en Voortgezet onderwijs, (School)Maatschappelijk Werk, Jeugdgezondheidszorg


Training Praten met pubers over gevoelige onderwerpen

Created with Sketch.

Pubers kunnen je meedogenloos afstraffen als je niet echt in contact met hen treedt!

 Echt communiceren met pubers is dynamisch en verrijkend, maar je moet wel de juiste houding aannemen en de juiste toon aanslaan. 

In deze training krijgt u handvatten hoe u met pubers en adolescenten in gesprek kunt gaan over lastige onderwerpen, zoals huiselijk geweld of seksueel misbruik. 

 

Duur: De training bestaat uit 2 dagdelen. In het tweede dagdeel wordt vooral geoefend met gespreksvaardigheden. 

 

Voor wie bedoeld:  professionals die met jongeren 12-18 jaar werken in (jeugd)zorg, (school)maatschappelijk werk, welzijn of onderwijs


Training Vlaggensysteem

Created with Sketch.

‘Wat hoort bij ‘normaal of gezond’ seksueel gedrag en wanneer is het grensoverschrijdend?’

‘Hoe kan ik het beste reageren op seksueel gedrag van kinderen en pubers? Waarmee moet ik rekening houden? 

Tijdens deze training gaat u aan de slag met dilemma’s die we tegen kunnen komen bij de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Het Vlaggensysteem is een succesvolle methode om gedrag van kinderen en jongeren rondom de seksuele ontwikkeling te duiden en er goed op te reageren. 

 

Na het volgen van de training: 

·         Kijkt u vanuit meer perspectieven naar het gedrag, waardoor u met meer inzicht kunt reageren. 

·         Weet u hoe een normale seksuele ontwikkeling eruit ziet, waardoor u de focus kunt leggen op wat wel oké is. 

·         Kunt u aan de hand van de methode het gedrag van kinderen en jongeren inzichtelijk maken en objectief beoordelen.

·         Weet u hoe het gesprek aan te gaan met betrokkenen over seksueel gedrag en grenzen.

 

Voor wie  bedoeld: 

Professionals in Basis-en Voortgezet onderwijs, (school)maatschappelijk werk, Jeugdgezondheidszorg, welzijn, leidinggevenden kinderopvang. 

 

Duur:  De training bestaat uit 2 dagdelen, bij voorkeur in één dag. 


Training Motiverende gespreksvoering

Created with Sketch.

Wanneer u met ouders wilt praten over zorgen rond hun kind, krijgt u regelmatig te maken met weerstand. Wat kunt u doen als ouders het probleem niet erkennen en niet overgaan tot actie? Hoe motiveert u ouders om hun (opvoed)gedrag te veranderen? 

 

In deze training krijgt u inzicht in de belemmeringen die ervoor zorgen dat ouders niet kunnen of willen meewerken. U leert aan te sluiten bij de fase van motivatie waarin de ouder zich bevindt en daarop in te spelen.

 

Na het volgen van deze training: 

·         Begrijpt u dat gedrag veranderen een besluitvormingsproces is. 

·         Weet u welke voorwaarden nodig zijn voor gedragsverandering . 

·         Herkent u het motivatieproces en kunt u daarbij aansluiten. 

·         Kunt u de gespreksvaardigheden op het juiste moment toe te passen. 

·         Bent u in staat gesprekken over zorgen over een kind aan te gaan met ouders.  

 

Voor wie bedoeld:

Professionals in Basis-en Voortgezet onderwijs, (school)maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, welzijn, leidinggevenden of pedagogisch specialisten in de  kinderopvang, ouderenzorg,  

 

Duur:

De training bestaat uit  twee dagdelen.